Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Thanh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 16:53:35 30/03/2023 (GMT+7)
100%
Print

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 153 /QĐ-TT g                           Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2045

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật To chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đoi, bo sung một so điều Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng ỉ 1 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đôi, bo sung một so điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngàv 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật sủa đổi, bô sung một sổ điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết so 6Ỉ/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội vẻ tiêp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đây nhanh tiến độ lập và nâng cao chát lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định so 37/2019/NĐ-CP ngày 07 thảng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một so điều cùa Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số ỉ 1/NQ-CP ngày 05 thảng 02 năm 2018 của Chính phủ vê triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số ỉ 19/NQ-CP ngày 27 thảng 9 năm 2021 của Chính phủ vê các nhiệm vụ và giải pháp đê nâng cao chất lượng và đấy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định so 1629/QĐ-TTg ngày 14 thảng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tinh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tâm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình sô 03/TTr-ƯBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tinh Thanh Hỏa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đền năm 2045; Báo cáo thẩm định sô 3796/BC-HDTĐ ngày 09 tháng 6 năm 2022 và kết quả rà soát hồ sơ Ouy hoạch tỉnh Thanh Hóa tại văn bản so 7238/CV-HĐTĐ ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đông thâm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ỷ kiên của Bộ Kể hoạch và Đầu tư tại văn bản sổ 42 Ỉ/BKLTĐT-QLOH ngày 14 tháng 01 năm 2023.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những nội dung chủ yếu sau:

I.     PHẠM VI, RANH GIỚI QUY HOẠCH

Phạm vi ranh giới Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa bao gồm toàn bộ phần lãnh thô đất liền tỉnh Thanh Hóa và không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

II.   QUAN ĐIÈM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIÉN CỦA TỈNH

1. Quan điếm phát triến

a)   Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải phù hợp với các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước; thông nhất, đông bộ với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, phù hợp với quy hoạch tống thê quôc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng.

b)   Phát huy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của tỉnh đế phát triến kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, miền, nhất là vùng đồng băng và ven biển với vùng miền núi, giữa thành thị với nông thôn; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triến bền vững, giữa phát triên họp lý theo chiều rộng với phát triến theo chiều sâu, trong đó phát triên theo chiêu sâu là chủ đạo; đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tô quốc.

c)   Tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chuyên đổi số, lấy chính quyền số làm động lực đê phát trien kinh tê sô, xã hội sô, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bố trí không gian phát triển các ngành, lĩnh vực bảo đảm hài hòa, sử dụng họp lý các nguồn lực cho phát triển, chú trọng đến phát triên kinh tê tuân hoàn, kinh tế xanh, phù họp với khả năng đáp ứng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đê nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tê.

d)   Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao chât lượng đời sông văn hóa, tinh thân và vật chât cho Nhân dân; bảo đảm sự hài hòa về lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong suôt quá trình phát triển. Bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn quá trình đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên.

đ) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vừng chắc quốc phòng và an ninh; trong đó đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu, phát triển kinh tế lá trọng tâm. Chủ động năm chắc tình hình, không để bị động bất ngò trong mọi tình huống, đặc biệt chú trọng ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, hải đảo. Mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế đế tạo môi trường thuận lợi cho họp tác phát triển kinh tế - xă hội.

2.     Mục tiêu phát triển đến năm 2030

a)     Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong nhùng trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chê biên, chế tạo; nông nghiệp quv mô lớn, giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao. Đôn năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, có nên kinh tế phát triến nhanh và bền vững, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tô quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân ca nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ốn định trật tự an toàn xã hội.

b)     Mục tiêu cụ thể

- về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tống sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2030 đạt 10,1% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Đen năm 2030: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57%; dịch vụ chiếm 33,3%; thuế sản phẩm chiếm 4,6%.

+ GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.200 USD trở lên; năm 2030 đạt 7.850 USD trở lên.

+ Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 750.000 tỷ đồng trở lên; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 900.000 tỷ đồng trở lên.

+ Sản lượng lương thực bình quân hằng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn.

+ Giá trị xuất khẩu đến năm 2025 đạt 8 tỷ USD và đạt 15 tỷ USD năm 2030.

+ Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 50% trở lên.

+ Đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 88%; đến năm 2030, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%.

+ Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 9,6%; giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,1%/năm.

+ Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng họp (TFP) vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 đạt 40%; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 45%’

-       về xã hội:

+ Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm duy trì ở mức 0,5-0,75%.

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2025 chiếm dưới 30%; năm 2030 chiếm dưới 20%.

+ Số bác sỹ/1 vạn dân năm 2025 đạt 13 bác sỹ; năm 2030 đạt 15 bác sỹ. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 đạt trên 92%; năm 2030 đạt trên 95%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%; năm 2030 đạt 80%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên.

-       về môi trường:

+ Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 54%, năm 2030 đạt 54,5%.

+ Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước họp vệ sinh năm 2025 đạt 98,5%; năm 2030 đạt 99,5%.

+ Phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đến năm 2030 tại khu vực nông thôn đạt 90%, khu vực thành thị đạt 98%.

-      về quốc phòng an ninh: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn về an ninh xã hội hằng năm đạt 70% trở lên. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giừ vừng chủ quyền biên giới, ổn định chính trị và trật tự xã hội.

3.      Các đột phá phát triển

a)      Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch và công bằng cho phát triển; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phù họp với quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có chính trị tư tưởng vũng vàng, phâm chât đạo đức trong sáng, có năng lực, trách nhiệm, uy tín, tận tụy găn với xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

b)   Huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tàng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là các dự án trọng diêm, lan tỏa, các dự án hạ tâng giao thông, khu kinh tê, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển hạ tầng thông tin, viên thông, xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh đông bộ với hạ tâng dừ liệu Quốc gia, tạo nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

c)    Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triên mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguôn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành kinh tế trọng tâm, trọng điểm của tỉnh.

4.     Tầm nhìn đến năm 2045

Đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Phát triển tỉnh Thanh Hóa theo mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng kinh tế số, kinh tế trí thức, sáng tạo với nguồn nhân lực chất lượng cao; ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; hạ tâng các ngành dịch vụ hiện đại, kết nối đồng bộ với hạ tầng quốc gia và các nước trong khu vực; ngành nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, sản phẩm an toàn; hệ thống kêt câu hạ tầng thông minh tương thích công dân thông minh.

III.     PHÁT TRIẾN NGÀNH, LĨNH vực

1.   Phương hướng phát trien các ngành quan trọng của tỉnh (trụ cột phát triên)

a)   Công nghiệp chế biến, chế tạo: Phát triển Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bẳc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp chế biến, chế tạo, làm nền tảng chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị và có năng suất cao; định hướng một số ngành công nghiệp chủ yếu như saư:

-     Công nghiệp hóa dầu, hóa chất và chế biến sản phẩm từ hóa dầu: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát huy tối đa công suất và mở rộng, nâng công suất; đẩy nhanh tiến độ để dự án Tổ hợp hóa chất Đức Giang, Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial đi vào vận hành và tiếp tục đầu tư mở rộng; đây mạnh thu hút các dự án sau lọc hóa dầu.

-     Công nghiệp sản xuất, cung ứng điện: Duy trì ổn định hoạt động của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hiện có; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện mặt trời; thu hút phát triển các nhà máy điện khí LNG, hình thành Trung tâm điện khí LNG tại khu kinh tế Nghi Sơn.

-     Công nghiệp cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại: Khuyến khích đầu tư các dự án công nghiệp hồ trợ ngành cơ khí, sản xuất thiết bị, phụ tùng máy công nghiệp, điện tử - viễn thông. Duy trì hoạt động ổn định Nhà máy Thép Nghi Sơn giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đây nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 3 của dự án.

-    Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Tạo điều kiện cho Nhà máy xi măng Đại Dương đưa vào hoạt động dây chuyền 1,2; triển khai dây chuyền 3,4. Nhà máy xi măng Long Sơn hoàn thành dây chuyền 3 và 4.

-    Công nghiệp dệt may, giầy da: Phát triển Thanh Hóa trở thành khu vực phát triến ngành dệt may, da giầy lớn nhất vùng Bắc: Trung Bộ. Giai đoạn 2021 - 2025 thu hút một số dự án đầu tư dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, giầy da có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, có công nghệ xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn 2026 - 2030, hạn chế và dừng thu hút đầu tư mới các dự án may mặc, giầy da khu vực đồng đồng và ven biển; khuyến khích doanh nghiệp may mặc, giầy da đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, quy trình quản lý đê nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

b)   Nông nghiệp: Co cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triên các mô hình trông trọt và chăn nuôi quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, có sự liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị chế biến thực phấm để nâng cao hiệu quả sản xuất, ủng dụng công nghệ cao, công nghệ hữu co vào các hoạt động nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và năng suất lao động. Định hướng phát triển một số ngành nông nghiệp chủ yếu như sau:

-    Trồng trọt: Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn; sản xuât hàng hóa chuyên canh, công nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phâm.

-    Chăn nuôi: Phát triến chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp tập trung, công nghệ cao theo chuỗi giá trị; liên kết chặt chẽ vói chế biến thực phẩm công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững.

-    Lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn vói bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, phát triên cây dược liệu, cây dưới tán rừng.

-    Thủy sản: Phát triển thuỷ sản thành ngành sản xuất hàng hoá lớn, chất lượng và theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ; bảo vệ, tái tạo nguôn lợi thủy sản bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đôi khí hậu.

c)    Du lịch: Đen năm 2030, Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm lớn về du lịch của cả nước với các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, khăng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Tập trung phát triển du lịch trên ba loại hình du lịch chính, đó là:

-    Du lịch biển: Tập trung tại các huyện ven biển, trọng tâm là đô thị du lịch biển Sầm Sơn, khu du lịch Hải Tiến, Hoằng Trường (Hoăng Hóa), khu du lịch Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) và khu vực ven biên huyện Quảng Xương. Phát triển các sản phẩm du lịch khám phá biển đảo tại khu vực đảo Hòn Nẹ và Hòn Mê; du lịch khám phá đáy biến và các loại hình dịch vụ du lịch kết họp khác như nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo...

-     Du lịch sinh thái cộng đồng: Tập trung tại các khu vực được phép phát triển du lịch thuộc vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các vùng lân cận; trọng tâm là Vườn Quốc gia Ben En, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Suối cá Cẩm Lương, khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ và các diêm du lịch sinh thái tại các huyện miền núi...

-     Du lịch tìm hiếu văn hóa, lịch sử: Tập trung phát triến du lịch tại các di tích văn hóa, lịch sử kết họp với các danh lam, thắng cảnh của tỉnh như: Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ; các khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Lê Hoàn, Bà Triệu, Hang Con Moong, sầm Sơn, đền Am Tiên - núi Nưa, Phủ Na, Cửa Đặt và các lễ hội văn hóa được xếp loại, công nhận trên địa bàn tỉnh.

2.     Phương án phát triên các ngành, lĩnh vực khác

a)   Ngành dịch vụ: Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ; các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Xây dựng trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại khu kinh tế Nghi Sơn. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Phát triển các ngành dịch vụ vận tải kho bãi, thương mại, giáo dục đào tạo, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, chuyên giao khoa học, công nghệ, tạo động lực thúc đây tăng trưởng và phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh.

b)   Khoa học và công nghệ: Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đôi mới sáng tạo; đây mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyên giao các tiên bộ, khoa học, kỹ thuật, các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung đầu tư nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ, nhất là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao.

c)    Giáo dục và đào tạo: Đôi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền; giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫn đẩu cả nước; phát triên hệ thông giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng hoá các mô hình đào tạo, chương trình giáo dục, phương thức học tập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyên đối số trong việc dạy và học. Xây dựng đội ngù nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu, trình độ. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; tăng cường đầu tư đảm bảo đủ trường, lóp và trang thiết bị dạy học theo yêu cầu.

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên theo hướng giáo dục mở; mở rộng hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

ưu tiên đầu tu phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập; phát triển một số trường cao đẳng nghề đào tạo các nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia và khu vực ASEAN. Phối họp với các trường đại học lớn trong khu vực để thành lập phân hiệu tại Thanh Hóa.

d)   Y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Phát triển hệ thống y tế hiện đại và bền vững; kết họp y học hiện đại với y học cố truyền; thúc đây phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu; phát triển nhanh các dịch vụ y tế chất lượng cao, xã hội hóa một số bệnh viện dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

đ) Văn hóa, thể thao: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; tăng cường liên kêt, họp tác, giao lưu phát triển giữa các vùng, miền; phát triển văn hóa bền vững, hài hòa với phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện thề dục, thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, phòng tránh bệnh tật cho Nhân dân và phát triển thể lực, tầm vóc của thanh thiếu niên; tập trung đầu tư phát trien đột phá một số môn thế thao trọng điếm, phấn đấu giữ vững vị trí tốp đầu về thế dục, thế thao của cả nước.

e)    Lao động, việc làm và an sinh xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp xã hội. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm sóc người có công; hỗ trợ những người yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng. Xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phát triển mạng lưới và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

g) Quốc phòng an ninh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tinh huống.

3.    Phương án phát triển mạng lưới giao thông

a)     Phương án phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

-    Đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường ven biển, đường sắt, đường thủy: Thực hiện theo Quy hoạch quốc gia.

-    Cảng hàng không: Thực hiện theo Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được câp có thâm quyền phê duyệt.

b)      Phương án phát triển hạ tầng giao thông cấp tỉnh

-      Đường bộ:

+ Quy hoạch điều chỉnh 63 tuyến đường tỉnh hiện tại với tống chiều dài 1.499,67 km, gồm: Nâng 02 tuyến và 01 đoạn tuyến với chiều dài khoảng 100 km lên quốc lộ; chuyển 03 tuyến sang đường đô thị, chiều dài 20,5 km.

+ Nâng cấp 99 tuyến đường huyện, đường đô thị lên đường tỉnh và điều chuyển 02 tuyến từ quốc lộ thành đường địa phương với tổng chiều dài khoảng 2.044,35 km.

-    Tuyến thủy nội địa: Đen năm 2030 đưa vào quản lý khai thác 818,5 km đường thủy nội địa; trong đó 249,5 km đường thủy nội địa do Trung ương quản lý, 569 km đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

-    Cảng thủy nội địa: Quy hoạch 7 cảng gồm 01 cảng khách Hàm Rông và 06 cảng tổng hợp hàng hoá: Hoàng Lý, Đò Lèn, Hải Châu, Bình Minh (Lạch Bạng), Lạch Trường, Mộng Giường.

-    Hệ thống bến thủy nội địa: Quy hoạch 80 bến thủy nội địa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại, vận chuyên hàng hóa.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo).

-    Cảng cạn và trung tâm logistics: Xây dụng Trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại khu kinh tế Nghi Sơn; trung tâm logistics cấp tỉnh tại khu vực phía Tây thành phố Thanh Hoá với quy mô tối thiêu khoảng 10 ha và trung tâm logistics tại khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng với quy mô tối thiếu khoảng 20 ha.

4.      Phương án phát trien nguồn điện và mạng lưới cấp điện

Phát triển nguồn điện gắn với định hướng phát triển kinh tế - xâ hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia. Tiếp tục xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp và đường dây điện 500kV, 220kV và 1 lOkV, các đường dây trung thê, hạ thế kết nối với các nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng, đặc biệt là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung cải tạo lưới lOkV thành 22kV hoặc 35kV; dần xóa bỏ các trạm biến áp trung gian, thay thế bằng các trạm 11 OkV hoặc các xuất tuyên trung áp mới; từng bước ngầm hóa mạng lưới điện trung và hạ thế hiện có; đảm bảo câp điện an toàn, ổn định cho vùng sâu, vùng xa.

(Chi tiết danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn điện; trạm biến áp 500kV, 220kV, 1 lOkV tại Phụ lục IV, V kèm theo).

5.    Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông

a)    Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: Lắp đặt khoảng 230 điếm Wifi công cộng (hoặc công nghệ truy nhập vô tuyến mới) tại các khu vực trung tâm, khu vực công cộng tập trung đông người như: trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, sân bay, nhà ga, công viên, bảo tàng, khu du lịch, các khu vui chơi giải trí, trường học và bệnh viện.

b)    Hạ tầng trạm viễn thông: Phát triển khoảng 110 - 130 trạm viễn thông cố định tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, các khu kinh tế, khu công nghiệp; chuyển đổi hạ tầng các trạm chuyển mạch cố định và xây dựng các trạm viễn thông để lắp đặt các thiết bị truy nhập mạng NGN với tông số khoảng 400 - 450 trạm; xây dựng mới từ 1.700 - 2.000 vị trí trạm thu, phát sóng thông tin di động, nâng tổng số vị trí trạm BTS toàn tỉnh lên khoảng từ 4.700 - 5.000 trạm.

c)    Hạ tầng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động: Xây dựng thêm từ 1.700 - 2.000 cột ăng ten BTS, nâng tổng số cột ăng ten BTS toàn tỉnh lên 4.700 - 5.000 cột; cải tạo, chuyển đổi 850 - 900 cột ăng ten cồng kềnh loại A2 sang cột ăng ten không cồng kềnh loại AI, nâng số cột loại không cồng kềnh đạt từ 1.650 cột trở lên (chiếm hơn 35%).

d)    Mạng cáp viễn thông: Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi nội tỉnh, liên tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh đạt 35-40%; khu vực đô thị đạt 60-65%; các tuyến đường giao thông quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đạt 40-45%; ngầm hóa 100% đối với các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu công nghiệp. Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông đối với toàn bộ hạ tầng mạng cáp ngoại vi trên địa bàn tỉnh.

đ) Hạ tầng chuyển đổi số: Phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông tạo nền tảng chuyển đối số; triến khai mạng truyền so liệu chuyên dùng tới 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước; kết nối các hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đầu tư, nâng cấp các Trung tâm Dữ liệu, đáp ứng yêu cầu chuyên đôi số. Đầu tư hạ tầng, triến khai các ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, tích họp cảm biến, công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, môi trường, nông nghiệp, năng lượng, quản lý đô thị, an ninh trật tự...; phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, dịch vụ mạng di động 5G và các công nghệ thê hệ sau.

e)    Mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở: Giữ nguyên số lượng 5 cơ quan báo chí hiện có. ứng dụng, đối mới công nghệ, chuyến đôi số vào quản lý và sản xuất nội dung, xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, kết họp các loại hình truyền thông, ứng dụng OTT để cung cấp, truyền tải thông tin, hình ảnh, chuyển dần phương thức hoạt động truyền thống sang mô hình tòa soạn hội tụ; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở.

6.     Phương án phát triển hạ tầng thương mại

a)     Chợ, trung tâm thương mại

-    Đến năm 2025, toàn tỉnh có 420 chợ, trong đó có 14 chợ hạng 1, 43 chợ hạng 2, 363 chợ hạng 3. Đen năm 2030 có 486 chợ, trong đó có 14 chợ hạng 1, 44 chợ hạng 2, 428 chợ hạng 3.

-    Đen năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 15 trung tâm thương mại (TTTM), trong đó: Đô thị loại I có 07 TTTM; đô thị loại III có 02 TTTM; đô thị loại IV có ít nhất 02 TTTM; đô thị loại V có 04 TTTM xây dựng mới; các đô thị loại V khác nghiên cứu bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư giai đoạn sau. Đen năm 2030 có 36 TTTM, trong đó: Đô thị loại I có ít nhất 10 TTTM; đô thị loại III có ít nhất 08 TTTM; đô thị loại IV có Ít nhất 08 TTTM; đô thị loại V có ít nhất 10 TTTM

(Chi tiết tại Phụ lục VI, VII kèm theo).

b)    Trung tâm hội nghị, triển lãm: Toàn tỉnh có 02 trung tâm hội chợ, triển lãm, quảng cáo cấp tỉnh; gồm: Giữ nguyên quy hoạch 01 trung tâm hội chợ, triên lãm quảng cáo tỉnh tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Thu hút đầu tư trung tâm hội chợ, triển lãm, quảng cáo tại khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng có quy mô từ 20 ha đất trở lên.

c)      Kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

-    Kho xăng dầu: Đen năm 2025, quy hoạch 20 kho (gôm: Giừ nguyên 06 kho đang hoạt động; xây dựng mới 05 kho đã chấp thuận chủ trương đâu tư; bo sung mới 09 kho xăng dầu tại thị xã Bỉm Sơn, các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Thạch Thành, Bá Thước, Thọ Xuân, cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn). Đen năm 2030, quy hoạch 20 kho (gồm: Giữ nguyên 11 kho xăng dầu đã hình thành và đi vào hoạt động trước năm 2025; thu hút đầu tư mới 09 kho xăng dầu).

-    Kho khí dầu mỏ hóa lỏng: Đen năm 2025, quy hoạch 12 kho (gồm: Đầu tư mới 09 kho tại khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Thạch Thành, Bá Thước, Thọ Xuân; quy hoạch 03 kho tại các huyện cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn). Đen năm 2030, giữ nguyên như quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025, thu hút đầu tư 03 kho.

7.     Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước

a)     Phân vùng cấp nước tưới

Chia thành 7 vùng, gồm: Vùng ĩ (Thượng nguôn sông Mã, gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Mường Lát và cẩm Thủy; nguồn nước lấy từ sông Mã); Vùng 2 (Lưu vực sông Bưởi, gôm các huyện: Thạch Thành và Vĩnh Lộc; nguồn nước lấy từ sông Mã và sôns Bưởi); Vùng 3 (Bắc sông Mã, gồm các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa; nguồn nước lấy từ sông Lèn, sông Hoạt, sông Báo Văn và sông Mã); Vùng 4 (Nam sông Mã - Bắc sông Chu, gồm các huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa; nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ hệ thống sông cầu Chày và các trạm bơm trên dòng chính sông Mã, sông Chu); Vùng 5 (Lưu vực sông Âm, chủ yếu là huyện Lang Chánh; nguồn nước lấy từ sông Âm và sông Chu); Vùng 6 (Thượng nguồn sône Chu đến Bái Thượng, chủ yếu là huyện Thường Xuân; nguồn nước lấy từ thượng nguồn sông Chu cho đến đập Bái Thượng); Vùng 7 (Nam sông Chu, gồm các huyện: Triệu Sơn, Nônu cống, Đông Sơn, Thọ Xuân, Như Xuân, Ọuảng Xương, Như Thanh, thành phố sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn; nguồn nước lấy từ hệ thống đập Bái Thượng, sông Yên, sông Bạng).

b)     Phân vùng tiêu úng

Chia thành 6 vùng, gồm: Vùng 1 (Thượng nguồn sông Mã, gồm các huyện vùng đồi núi cao: Mường Lát, Quan Hoá, Quan Sơn, Bá Thước, cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc); Vùng 2 (Thượng nguồn sông Chu, gồm huyện Thường Xuân, một phần Như Xuân và huyện Lang Chánh); Vùng 3 (Lưu vực sông Bưởi, gồm các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc); Vùng 4 (Bắc sông Mã, gồm toàn bộ huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc và một phần huyện Hà Trung, Hoang Hóa, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa); Vùng 5 (Đồng bằng Nam sông Mã - Bắc sông Chu, gồm huyện Yên Định, một phần các xã phía Bẳc huyện Thọ Xuân và phía Băc huyện Thiệu Hoá); Vùng 6 (Nam sông Chu, gồm một phần các huyện, thị xã Nghi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Nông cống, Quảng Xương, Triệu Sơn, Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá, thành phố sầm Sơn và phần còn lại của huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hoá).

8.    Phương án phát triển mạng lưới cấp nước

a)     Phân vùng cấp nước sinh hoạt

-   Cấp nước sinh hoạt nông thôn chia thành 2 vùng: Vùng thuộc các huyện miền núi; vùng thuộc các huyện đồng bằng và ven biên.

-    Cấp nước đô thị: Thực hiện theo quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã phê duyệt.

b)     Phương án phát triển các nhà máy nước liên huyện

-   Nhà máy nước Hàm Rồng tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa: Cấp nước cho khu vực thành phố Thanh Hóa, thành phố sầm Sơn và huyện Đông Sơn.

-   Nhà máy nước Mật Sơn tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa: Cấp nước cho khu vực thành phố Thanh Hóa và thành phố sầm Sơn.

-      Nhà máy nước Quảng Thịnh tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa: Cấp nước cho khu vực thành phố Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.

-      Nhà máy nước Thăng Thọ tại xã Thăng Thọ, huyện Nông cống: cấp nước cho khu vực huyện Nông cống và thị xã Nghi Sơn.

-      Nhà máy nước Hoằng Vinh tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoang Hóa: cấp nước cho khu vực huyện Hoang Hóa và thành phô Thanh Hóa.

-     Nhà máy nước Triệu Sơn tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn: cấp nước cho khu vực huyện Triệu Sơn và huyện Nông cống.

-      Nhà máy nước Núi Go (Tân Châu) tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa: Cấp nước cho khu vực huyện Thiệu Hóa và huyện Đông Sơn.

-      Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn: Cấp nước cho 07 xã phía Nam huyện Nga Sơn và 02 xã thuộc huyện Hậu Lộc.

-      Nhà máy nước tại xã cẩm Vân, huyện cẩm Thủy: cấp nước cho 02 xâ huyện Cẩm Thủy và 01 xã huyện Yên Định.

9.       Phương án phát triển các khu xử lý chất thải

a)     Khu xử lý chất thải liên huyện gồm 03 khu: (1) Khu xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; (2) Khu xử lý chất thải rắn liên huyện tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn; (3) Khu xử lý chất thải rắn liên huyện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

b)     Toàn tỉnh bố trí 29 khu xử lý của từng huyện; trong đó, các huyện vùng đồng bằng, ven biến, miền núi thấp mỗi huyện 01 khu xử lý băng công nghệ đốt hoặc công nshệ hỗn hợp (riêng huyện Yên Định có 02 khu xử lý); các huyện miền núi cao (Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát), mỗi huyện có 02 khu chôn lấp hợp vệ sinh.

(Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo).

10.      Phương án phát triên hạ tầng xã hội

a)       Phương án phát triên các thiết chế văn hóa, thể thao

-      Thiết chế văn hóa: Xây dựng mỗi huyện, thị xã, thành phố một thư viện đạt chuẩn; xây dựng 310 thư viện tưyến xã. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ cho Thư viện tỉnh, có khả năng hỗ trợ liên thông cho các thư viện cấp huyện, xã.

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng 01 Cung văn hóa thiếu nhi; nhà Triển lãm văn học nghệ thuật cấp tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; phấn đấu 100% đơn vị hành chính câp huyện, 80% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thê thao; 90% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; 80% số thôn (riêng miền núi là 60%) có nhà văn hóa, khu thể thao, được đầu tư trang thiết bị theo tiêu chí, đúng quy định. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị: Di sản thế giới Thành Nhà Hồ; các di tích quốc gia đặc biệt: Lam Kinh, Hang Con Moong và vùng phụ cận, Bà Triệu; khu di tích lịch sử văn hóa: Hàm Rồng, Lăng Miếu Triệu Tường, Phủ Trịnh,...

+ Giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cấp tỉnh như: Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Công viên văn hóa xứ Thanh. Đâu tư các công trình thiết chế văn hóa tông họp đa chức năng tại các huyện, thị xã và khu đô thị, nâng cấp các trung tâm văn hóa huyện. Xây dựng thiết chế văn hóa xã, thôn, bản gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đen năm 2030, 100% các huyện đồng bằng, ven biên và 80% các huyện miền núi có nhà văn hóa thôn. Đầu tư xây dựng các công trinh thiết chế văn hóa tổng họp có 1 đến 3 chức năng (rạp, cụm rạp chiếu phim; rạp hát, nhà triển lãm) tại thành phố sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đô thị Nghi Sơn, đô thị Ngọc Lặc, khu công nghiệp công nghệ cao gắn với đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thê thao cho công nhân tại các khu công nghiệp/cụm công nghiệp/khu kinh tế; trung tâm văn hóa - thế thao cho cộng đồng tại khu vực miền núi phía Tây.

Quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình trọng điếm, thiết chế văn hóa, thể thao quy mô cấp vùng (05 trung tâm vùng liên huyện của tỉnh).

Phát triển 13 sân Golf gắn với phát trien các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái cao cấp và một số địa điểm khác có điều kiện phù họp.

- Thiết chế thể thao

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Hoàn thành dự án Trung tâm đào tạo bóng đá Thanh Hóa; xây dựng Sân vận động trung tâm 30.000 chỗ ngồi; xây dựng một số công trình thuộc Khu Liên họp thể dục thể thao tỉnh và 3 Trung tâm thê dục thể thao vùng huyện. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 02/03 công trình thể dục thể thao cơ bản (gồm sân vận động, nhà tập luyện và thi đấu, bế bơi) và các công trình thê thao khác.

+ Giai đoạn 2026 - 2030: Hoàn thành Sân vận động trung tâm 30.000 chỗ ngồi; xây dựng Trung tâm đào tạo vận động viên Thanh Hóa (quy mô Bac Miền Trung); tiếp tục xây dựng một số công trình thuộc Khu Liên họp thê dục thê thao tỉnh và các Trung tâm thể dục thể thao vùng huyện. Môi huyện, thị xã, thành phố có đầy đủ 03/03 công trình thể dục thể thao cơ bản và các công trình thể thao khác.

b)   Hạ tầng khoa học và công nghệ: Tập trung xây dựng Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thành các trung tâm đào tạo và nghiên cún lớn của khu vực Miền Trung. Khuyến khích phát triển các Phân hiệu Đại học trên địa bàn tỉnh, các co sở nghiên cứu ngoài công lập đầu tư và nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nên tảng cho kinh tê số phát triển.

c)    Hạ tầng giáo dục và đào tạo: Đẩu tư, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng mạng lưới trường học, phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 95% trường tiểu học, 87% trường trung học cơ sở và 70% trường trung học phố thông đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 có 2.090 trường học, gồm: 771 trường mầm non, 585 trường tiểu học, 98 trường tiêu học và trung học cơ sở, 530 trường trung học cơ sở, 88 trường trung học phổ thông, 10 trường trung học cơ sở và trung học phố thông, 8 trường tiếu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông.

Ổn định cơ sở giáo dục đại học hiện có, gồm 03 trường đại học trực thuộc tỉnh và 02 phân hiệu của các trường đại học. Khuyến khích xã hội hóa phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo.

d)   Hạ tầng y tế: Hiện đại hóa 13 Bệnh viện tuyến tỉnh. Nâng cấp, mở rộng 03 Bệnh viện đa khoa các huyện Hà Trung, Quan Hóa, Thọ Xuân (đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực) thành 03 Bệnh viện đa khoa khu vực. Thành lập thêm một số Trung tâm chuyên sâu như Trung tâm Thận lọc máu, Trung tâm cấp cứu trước viện, Trung tâm tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thành lập mới Bệnh viện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội; đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Thanh Hóa theo hình thức xã hội hóa, tiến tới hình thành trung tâm y tế tại Thanh Hóa.

Đến năm 2025, hoàn chỉnh việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng các Trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố. Duy trì đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện. Tiếp tục đâu tư cải tạo, mở rộng và nâng cấp các bệnh viện đa khoa đạt các tiêu chí bệnh viện hạng II, đảm bảo 100% bệnh viện tuyến huyện và các Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn được đầu tư trang thiết bị y tế theo chuẩn của Bộ Y tế. Nâng cao năng lực cho hoạt động y tế dự phòng, bảo đảm phòng chổng dịch bệnh trong tình hình mới.

đ) Hạ tầng lao động, việc làm, người có công và xã hội:

- Hạ tầng giáo dục nghề nghiệp: Đen năm 2025, toàn tỉnh có 57 cơ sở (gồm: 12 trường cao đăng, 16 trường trung cấp và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp). Đen năm 2030 có 56 cơ sở (gồm: 16 trường cao đắng, 12 trường trung câp và 28 trung tâm giáo dục nghề nghiệp).

(Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo).

-       Hạ tầng các cơ sở trợ giúp xã hội:

+ Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô hoạt động của 4 cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có; giai đoạn 2026 - 2030, phát triển mới 6 cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất 02 cơ sở cai nghiện ma túy hiện có, gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại xã Hoang Giang, huyện Nông Công; Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa.

+ Các cơ sở nuôi dường, điều dưỡng neười có công với cách mạng: Thực hiện theo Quy hoạch quốc gia được duyệt.

+ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa: Giừ nguyên vị trí tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

IV.        PHÁT TRIỄN KHÔNG GIAN LÃNH THỎ

1.     Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: Quy hoạch phân vùng không gian liên huyện của tỉnh thành 5 vùng, gồm:

a)     Vùng 1, liên huyện trung tâm, gồm: Thành phố Thanh Hóa, thành phô Sầm Sơn và các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Píoằng Hóa.

b)      Vùng 2, gồm: Các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân.

c)      Vùng 3, gồm: Thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành, Vĩnh Lộc.

d)      Vùng 4, gồm: Thị xâ Nghi Sơn và các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống.

đ) Vùng 5, gồm: Các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

2.       Phương án phát triển:

a)      Các trung tâm kinh tế động lực: Phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực theo thứ tự ưu tiên như sau:

-      Trung tâm động lực phía Nam (khu kinh tế Nghi Sơn): Phát triển khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong nhũng trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước; một khu vực phát triên đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp nặng, công nghiệp cơ bản, công nghiệp năng lượna, chế biến, chế tạo, dịch vụ gắn với khai thác hiệu quả cảng biên Nghi Sơn.

-    Trung tâm động lực thành phố Thanh Hóa - sầm Sơn: Phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao; phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển du lịch biển, du lịch văn hóa, đưa đô thị du lịch Sầm Sơn thành một trong những trọng điếm du lịch biến của cả nước.

-    Trung tâm động lực phía Tây (Lam Sơn - Sao Vàng): Phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành vùng kinh tế động lực mới của tỉnh eắn với Cảng hàng không Thọ Xuân và Khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; phát triến du lịch di sản gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Lê Hoàn.

-    Trung tâm động lực phía Bắc (Bỉm Sơn - Thạch Thành): Phát triển khu vực Bỉm Sơn, Thạch Thành trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Bẳc của tỉnh gắn với khu công nghiệp Bỉm Sơn.

b)     Các hành lang kinh tế: Phát triển theo thứ tự ưu tiên như sau:

-    Hành lang kinh tế ven biển: Là hành lang kết nối Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố ven biên phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình) và tỉnh Nghệ An qua tuyến đường bộ ven biển và quốc lộ 10.

-    Hành lang kinh tế Bắc Nam: Là trục trung tâm của tỉnh theo hướng Bắc Nam, giữ vai trò liên kết chính giữa Thanh Hóa với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía Bẳc và Bẳc Trung Bộ, thông qua tuyến đường quốc lộ 1A và đường cao tốc Bắc Nam.

-    Hành lang kinh tế trung tâm: Là trục trung tâm của cả tỉnh theo hướng Đông - Tây; giữ vai trò chủ đạo trong việc điều tiết các hoạt động kinh tế, đô thị và dịch vụ của cả tỉnh. Kêt nối thành phô sầm Sơn - thành phô Thanh Hóa

-      huyện Thọ Xuân thông qua Đại lộ Nam sông Mã, Đại lộ Lê Lợi, đường từ thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân.

-    Hành lang kinh tế quốc tế: Là tuyến hành lang kết nối Cảng biển Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân với các tỉnh vùng Tây Bắc và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thông qua tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15, quốc lộ 217 và Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

-    Hành lans kinh tế đường Hồ Chí Minh (Xa lộ nông nghiệp): Là trục kết nối Thanh Hóa với Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và Nghệ An; đặc biệt là các huyện khu vực trung du và miền núi của tỉnh.

-      Hành lang kinh tế Đông Bắc: Là tuyến hành lang kết nối Cảng Lạch Sung

-      Nga Sơn - Bỉm Sơn - Thạch Thành với các tỉnh phía Bắc thông qua quốc lộ 217B, quốc lộ 217 và đường Hồ Chí Minh.

3.     Phương án phát triền các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn

a)    Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Đen năm 2030, quy hoạch, sắp xếp, bố trí 100% hộ dân đang sinh sống trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai và những hộ dân sống rải rác, dân di cư tự do trên địa bàn các huyện miền núi. Rà soát, bố trí các quỹ đất để giao đất cho các hộ chưa có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất và các hộ không có đất ở, thiếu đất ở.

b)    Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trông, cơ câu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đấy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng theo hướng an toàn, bền vững, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung; phát triển nuôi cá lồng trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

c)     Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, y tế, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

4.     Phương án tổ chức hệ thống đô thị, tổ chức lãnh thổ nông thôn

a)     Phương án phát triển đô thị

-      Đen năm 2025, toàn tỉnh có 47 đô thị các loại; trong đó, 01 thành phố là đô thị loại I (Đô thị Thanh Hóa: sáp nhập huyện Đông Sơn vào Thanh Hóa); 02 đô thị loại III (thành phố sầm Sơn; thị xã Bỉm Sơn); 01 đô thị loại IV (thị xã Nghi Sơn); 43 đô thị loại V.

-      Đốn năm 2030, toàn tỉnh có 47 đô thị; trong đó, 01 thành phố là đô thị loại í (Đô thị Thanh Hóa); 02 đô thị loại III (thành phố sầm. Sơn; thành phố Nghi Sơn); 04 đô thị loại IV (huyện Hà Trung sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn; thành lập mới 03 thị xã gồm: Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương); 40 đô thị loại V.

(Chi tiết tại Phụ lục X kèm theo).

b)     Phương án tổ chức lãnh thố nông thôn

Tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa của tỉnh và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương. Việc sắp xêp, bô trí không gian phát triển nông thôn bảo đảm tiết kiệm quỹ đất, chi phí đầu tư cơ sở hạ tâng, cải thiện điều kiện vật chất cho người dân, gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cấp mô hình làng, xã, bản, tạo thuận lợi trong sản xuất và có tính lâu dài, tránh các vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng thường xảy ra lũ ống, lũ quét.

5.   Phương án tổ chức không gian phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

a)   Khu kinh tế: Tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn. Xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Giai đoạn sau năm 2030, phát triến cửa khấu quốc tế Na Mèo thành khu kinh tế cửa khấu Na Mèo.

b)     Các khu công nghiệp

-     Tiếp tục thực hiện 8 khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích 1.424,2 ha, gồm: (1) Khu công nghiệp Lễ Môn; (2) Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga; (3) Khu công nghiệp Bỉm Sơn; (4) Khu công nghiệp - đô thị Hoàng Long; (5) Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; (6) Khu công nghiệp Thạch Quảng, huyện Thạch Thành; (7) Khu công nghiệp Ngọc Lặc; (8) Khu công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân.

-     Phát triển mới 9 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.281,5 ha, gồm: (1) Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa; (2) Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoang Hóa; (3) Khu công nghiêp Bấc Hoang Hóa, huyện Hoang Hóa; (4). Khu công nghiệp Hà Long, huyện Hà Trung; (5) Khu công nghiệp Lưu Bình, huyện Quảng Xương; (6) Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống; (7) Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa; (8) Khu công nghiệp Nga Tân, huyện Nga Sơn; (9) Khu công nghiệp Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Sau năm 2030 phát triên mới thêm 02 khu công nghiệp với diện tích 872 ha, gồm: (1) Khu công nghiệp Phong Ninh, huyện Yên Định; (2) Khu công nghiệp Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

(Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo).

c)   Phương án phát triển cụm công nghiệp: Đen năm 2030, toàn tỉnh có 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.267,25 ha. Giai đoạn sau năm 2030, gồm 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.893,65 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục XII kèm theo).

6.     Phương án tô chức không gian phát triên thương mại, dịch vụ

Phát triên các trung tâm thương mại tại khu vực đô thị, trị trấn, trung tâm xã, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn. Phát triên dịch vụ logistics tại khu kinh tế Nghi Sơn, khu vực phía Tây thành phố Thanh Hoá, khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái cao cấp và một số địa diêm khác có điều kiện phù họp.

7.     Phân bố không gian phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản

a)     Các vùng sản xuất nông nghiệp

-    Vùng sản xuất lúa tập trung: Tập trung phát triển vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao tại các huyện Yên Định, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Nông cống, Hoang Hóa, Hậu Lộc, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn. Vùng sản xuất lúa giống tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Nông cống, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa.

-    Các vùng nguyên liệu cây công nghiệp: Mía thâm canh tập trung chủ yếu ở các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, cẩm Thủy, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Lang Chánh, Yên Định, Nông cống, Triệu Sơn. Vùng nguyên liệu sắn tại các huyện Như Xuân, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân, Bá Thước, Mường Lát, Thọ Xuân, Như Thanh, cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung. Vùng nguyên liệu cây gai xanh tại các huyện cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Triệu Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Hà Trung, Hoang Hóa...

-    Vùng trồng cây ăn quả bố trí tập trung ở một số huyện như Triệu Sơn, Như Thanh, Thạch Thành, Bá Thước, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân...

b)     Phát triến các vùng chăn nuôi tập trung

-    Vùng chăn nuôi lợn hướng nạc: Tập trung tại các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Như Thanh, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định, thị xã Nghi Sơn...

-    Vùng chăn nuôi bò sữa: Tập trung tại các huyện Yên Định, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Nông cống, Như Thanh, Triệu Sơn, Như Xuân...

-    Vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao: Tập trung ở các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân, cẩm Thủy, Như Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Thạch Thành, Triệu Sơn và tiến tới phát triển ở hầu hết các huyện trung du, miền núi và một sô huyện đông băng.

c)      Phát triển vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung

-    Phát triển rừng gỗ lớn: Tập trung chủ yếu tại các huyện Mường Lát, Thường Xuân, Quan Sơn, Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, cẩm Thủy, Ngọc Lặc.

-    Vùng khai thác dược liệu dưới tán rừng: Tập trung tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân.

-  Vùng sản xuất cây dược liệu: Phân bố chủ yếu tại các huyện Thường Xuân, Triệu Sơn, Thạch Thành.

8.    Bố trí không gian đảm bảo quốc phòng an ninh

Bố trí các khu quân sự, các điểm đặc biệt ưu tiên cho quốc phòng, các điếm có tầm quan trọng cao ưu tiên cho quốc phòng và đất an ninh để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh.

V.   BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN; PHÒNG CHÓNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỎI KHÍ HẬU

1.   Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

a)    Phân vùng môi trường: Theo 03 vùng chính, gồm:

-   Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: (1) Vùng lõi các di sản thiên nhiên (Vườn Quốc gia Ben En, một phần Vườn Quốc gia Cúc Phương trên địa phận Thanh Hóa; khu dự trữ thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Xuân Liên; các khu bảo vệ cảnh quan Đen Bà Triệu, khu Trường Lệ, khu Lam Kinh, khu Hàm Rồng; 02 khu bảo tồn Loài và sinh cảnh: sến Tam Quy và Nam Động (mở rộng) và các khu bảo tồn thiên nhiên khác); (2) Khu lâm viên tại Khu lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Quy hoạch vườn cây thuốc của tỉnh tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; (3) Khu vực cấp nước sinh hoạt được quy định trong phân vùng chức năng tài nguyên nước của tỉnh Thanh Hóa; (4) Khu dân cư tập trung ở đô thị: 30 phường thành phô Thanh Hóa, khu vực 8 phường thuộc thành phố sầm Sơn và 6 phường thuộc thị xã Bỉm Sơn; (5) Khu vực bảo tồn di sản văn hóa và di tích lịch sử.

-   Vùng hạn chế phát thải: (1) Vùng đệm các khu bảo tồn; (2) Vùng ngoại thành thành phố Thanh Hóa, thành phố sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các khu vực đô thị loại V trở lên được quy hoạch; trừ các đô thị này được định hướng là khu đô thị phát triển công nghiệp và thuộc khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng; (3) Khu vực phát triên du lịch; (4) Khu vực rùng neập mặn, rùng tự nhiên trên núi đá vôi và rừng tự nhiên trên núi đất; (5) Hành lang bảo vệ tài nguyên nước khu vực thượng lưu các hệ thống sông lớn (khu vực bảo vệ nguồn nước để cấp nước sinh hoạt).

-  Vùng môi trường khác: Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh không thuộc danh mục liệt kê tại mục trên.

(Chi tiêt tại Phụ lục XIII kèm theo).

b)     Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

-    Bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và phát triển bền vững; duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh; xây dựng và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

-    Hoàn thiện quy hoạch và đưa vào hoạt động hệ thống các khu bảo tồn hiện có gồm: Vườn Quốc gia Ben En, một phần Vườn Quôc gia Cúc Phương trên địa phận Thanh Iióa; các khu bảo tồn cấp tỉnh gồm khu dự trữ thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Xuân Liên; các khu bảo vệ cảnh quan: Đen Bà Triệu, khu Trường Lệ, khu Lam Kinh, khu Hàm Rồng; 02 khu bảo tồn loài và sinh cảnh: sến Tam Quy và Nam Động (mở rộng).

-    Phát triển và nâng cấp hệ thống Vườn thực vật, trạm cứu hộ tại Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Luông, Pù Hu, Xuân Liên và quy hoạch 01 khu lâm viên tại Khu lịch sử văn hóa Hàm Rồng; Quy hoạch vườn cây thuốc của tỉnh tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa và tại Vườn Quốc gia, khu bảo tồn Pù Luông, Pù Hu và Xuân Liên.

-    Thành lập và đưa vào hoạt động 04 hành lang đa dạng sinh học kết nối giữa các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Vườn Quốc gia Cúc Phương; Pù Luông - Hang Kia - Pà Cò; Xuân Liên - Pù Hoạt và hành lang kết nối hai phân khu của khu bảo tồn Pù Luông.

c)     Phương án quan trắc môi trường

-     Môi trường nước:

+ Nước mặt: Duy trì 47 vị trí quan trắc hiện có trên các sông; 07 vị trí quan trắc trên hồ. Đen năm 2030, bổ sung thêm 07 vị trí quan trẳc trên sông (khu vực đầu nguồn và khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm).

+ Nước dưới đất: Duy trì 32 vị trí quan trắc hiện có theo 04 khu vực. Đen năm 2030, bổ sung thêm 10 vị trí quan trắc tại các khu vực trọng điếm (các khu công nghiệp; khu chăn nuôi tập trung tại huyện Yên Định, Như Xuân, Hậu Lộc; khu du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, xã đảo Nghi Sơn).

+ Nước biển ven bờ: Duy trì 03 vị trí quan trắc hiện có dọc bờ biến. Đen năm 2030, bổ sung 05 vị trí quan trắc tại các cửa sông (Lạch Bạng, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Trường, Lạch Ghép); xây dựng 03 trạm quan trắc tự động nước biển ven bờ (cảng nước sâu khu kinh tế Nghi Sơn, Lạch Hới, thành phô Sầm Sơn, Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn).

+ Nước biển ngoài khơi: Duy trì 07 vị trí quan trắc hiện có.

-   Môi trường đất: Duy trì 30 vị trí quan trắc hiện có theo 03 vùng đất. Đen năm 2030, bố sung 03 vị trí (ảnh hưởng do khai thác khoáng sản; rùng trông cây công nghiệp và vùng có nguy cơ gây ô nhiễm tổng họp như các khu công nghiệp).

-    Môi trường không khí - tiếng ồn: Duy trì 50 vị trí quan trắc hiện có. Đến năm 2030, bổ sung 14 vị trí quan trắc tại các nút giao thông lớn, xây dựng 02 trạm quan trắc tự động khí thải tại nút giao thông trên quốc lộ 1A địa phận thành phố Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn; 08 vị trí quan trắc khu dân cư cạnh khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, xây dựng 01 trạm quan trăc tự động khí thải tại khu kinh tế Nghi Sơn; 20 vị trí quan trắc khu dân cư tại trung tâm thành phố sầm Sơn, thị trấn các huyện còn lại, xây dựng 02 trạm quan trắc tự động khí thải tại thành phố Thanh Hóa, thành phô sầm Sơn.

-     Đa dạng sinh học:

+ Hệ sinh thái thủy vực: Duy trì 20 vị trí quan trắc hiện có trên hệ thống, hồ. Đến năm 2030, bổ sung 13 vị trí quan trắc tại đảo hòn Mê và các hồ thủy điện.

+ Hệ sinh thái rừng: Duy trì 5 vị trí quan trắc hiện có tại rừne ngập mặn Nga Tân, khu bảo tồn Pù Hu, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khu bảo tồn Xuân Liên. Đen năm 2030, bổ sung 03 vị trí quan trắc hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn loài - sinh cảnh sến Tam Quy, Vườn quốc gia Cúc Phương, khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Động.

d)     Định hướng bảo vệ và phát triển rừng

-   Rừng đặc dụng: Tập trung quản lý, bảo tồn và phát triên bên vững diện tích rừng đặc dụng hiện có theo hướng bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái rừng nguyên sinh và rừng giàu; nâng cao chất lượng và đa dạng sinh học đối với các diện tích rừng nghèo, rừng trung bình. Đây mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh, trông rừng ở những khu vực đất trống; quy hoạch hệ thống bảo tôn thiên nhiên để quản lý và bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài sinh vật, nguồn gen.

-   Rừng phòng hộ: Ôn định diện tích rừng phòng hộ hiện có, đến năm 2030 rà soát, điều chỉnh rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn sóng, lấn biển và phòng hộ bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng dự án đầu tư bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ đâu nguôn, các dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biến thích ứng biến đổi khí hậu.

-    Rừng sản xuất: Chú trọng xây dựng hình thành các vùng rừng nguvên liệu tập trung thâm canh trồng rừng gỗ lớn, năng suất cao phục vụ chế biến và xuât khâu; thực hiện, khai thác quản lý hiệu quả các nguồn lợi rừng; hỗ trợ các doanh nghiệp và chủ rừng hình thành các chuồi trong sản xuất lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp lâm sinh đế cải tạo phục hồi rừng. Đẩy mạnh trồng mới và trông lại rừng. Nâng cao năng suất khai thác các loại gồ, tre luồng, nứa vầu.

2.    Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

a)   Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản: Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên; khu vực bảo tồn địa chất; khu vực đất do tôn giáo sử dụng; khu vực đất thuộc dự án giao thông; khu vực đất thuộc hành lang an toàn xăng dầu, khí; khu vực đất quy hoạch bãi biển, bờ biển có khả năng khai thác du lịch; khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh.

b)   Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác

-    Tích họp 200 mỏ (187 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 13 mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phân cấp cho Ưy ban nhân dân tỉnh quản lý, câp phép).

-    Tích họp 124 mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường (gồm 116 vị trí mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng; 08 khu vực các tuyến sông cần nạo vét) và 100 vị trí bãi tập kết cát.

-   Tích họp 233 mỏ đất làm vật liệu xây dựng (gồm: 60 mỏ sét làm gạch; 17 mỏ đất làm vật liệu đắp đê; 156 mỏ đất san lấp).

(Chi tiết tại Phụ lục XIV kèm theo).

3.   Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

a)   Phân vùng chức năng của nguồn nước: Các nguồn nước phân thành 7 vùng chức năng như sau (phù họp với quy hoạch thủy lợi tỉnh Thanh Hóa): Vùng I (Thượng nguồn sông Mã); Vùng II (Lưu vực sông Bưởi); Vùng III (Bắc sông Mã); Vùng IV (Nam sông Mã - Bắc sông Chu); Vùng V (Lưu vực sông Âm); Vùng VI (Thượng sông Chu đến Bái Thượng); Vùng VII (Nam sông Chu).

b)   Phân bổ tài nguyên nước: Ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng theo thứ tự, đảm bảo: (1) Đủ nước sử dụng cho sinh hoạt cả về số lượng và chất lượng; (2) Dòng chảy tối thiểu cho môi trường đê duy trì hệ sinh thái thủy sinh trên các sông chính của từng khu dùng nước; (3) Yêu cầu nước cho phát triển công nghiệp, ưu tiên các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp đóng góp giá trị kinh tế lớn cho tỉnh; (4) Cung cấp nước cho ngành nông nghiệp, trong đó ưu tiên cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

c)   Bảo vệ tài nguyên nước: Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt và nước dưới đất; cải thiện chất lượng nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm, xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước; duy trì, bảo vệ chất lượng nước tại các đoạn sông chưa bị ô nhiễm; phục hồi, bảo vệ nguồn sinh thủy và các nguồn nước có giá trị bảo tồn; kiếm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất, hạn chế khai thác các tầng chứa nước có nguy cơ xâm nhập mặn, lượng khai thác không vượt qua ngưởng giới hạn trữ lượng tiềm năng; kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm; tăng cường trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.

d)   Phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra: Xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng lưới quan trắc đối với nguồn nước mặt, nước ngâm và nước biển ven bờ; tăng cường diện tích trồng rừng, đặc biệt chú trọng bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ và nâng cao chất lượng rừng; xây dựng hệ thống cảnh báo dự báo, các công trình phòng, chống lũ quét, lũ lụt ở vùng thượng lưu, hạ lưu các sông, các công trình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; chú trọng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp; lập kế hoạch quản lý rủi ro, kế hoạch phòng chống giảm nhẹ lũ quét, lũ lụt gây ra.

4.     Phương án phòng, chống thiên tai và úng phó với biến đối khí hậu

a)     Phân vùng rủi ro thiên tai:

-   Khu vực ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bẫo, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão: Có 49 xã, phưòng thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố ven biên.

-   Khu vực miền núi thường xảy ra các loại hình thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở đất: Có 17 huyện (trong đó có 11 huyện miền núi).

-    Khu vực dân cư sinh sống ở bãi sông (trên địa bàn 17 huyện, thị xă, thành phố có đê) chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ, sạt lở bờ sông.

-    Khu vực dân cư sinh sống ven sông (nơi không có đê) có nguy cơ ngập lụt khi có lũ: Tập trung chủ yếu ở vùng thượng lưu sông Mã (các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hoá), thượng lưu sông Chu (huyện Thọ Xuân), dọc triền sông Lò, sông Luồng thuộc huyện Quan Sơn.

-    Khu vực dân cư sinh sống ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt khi có mưa lớn: Tập trung chủ yếu ở các lưu vực sông Yên, sông Bạng thuộc thị xã Nghi Sơn, sông Lèn thuộc huyện Hậu Lộc, sông Mã thuộc huyện Bá Thước, sông Mực thuộc huyện Như Thanh.

b)    Phương án phòng, chống thiên tai và úng phó với biến đồi khí hậu

-    Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối họp giữa các cấp, các ngành đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, cứu trợ cho các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa phòng, chống thiên tai, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro thiên tai.

-    Kiện toàn hệ thống tố chức bộ máy quản lý nhà nước về rủi ro, thiên tai, thích úng biến đôi khí hậu, trọng tâm là Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập huấn đê nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; có cơ chế đãi ngộ xứng đáng cho người làm nhiệm vụ phòng, chông thiên tai.

-    Đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của kết cấu hạ tầng, củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biến, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế việc san lâp ao, hô, hệ thống thoát nước nội bộ trong đô thị và khu vực nông thôn. Đầu tư thiết bị bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý thông tin về rủi ro, thiên tai; đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, đấy mạnh xã hội hóa một số hoạt động khí tượng thủy văn, hệ thông quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

-    Đầu tư trang thiết bị phù họp với từng vùng, miền bảo đảm truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo các rủi ro, thiên tai được kịp thời, có độ chính xác cao; phố biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong nhà trường, các tô chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; tố chức tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống rủi ro, thiên tai phù họp với từng vùng, miền.

-    Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp các dịch vụ liên quan đến khí tượng, thủy văn và phòng chống thiên tai; sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính được tài trợ bên ngoài cho tỉnh.

-    Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành và ứng phó thiên tai. Tập trung ứng dụng công nghệ tự động hóa, viễn thám trong quan trắc, giám sát, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, ứng dụng vật liệu mới, giải pháp mới trong xây dựng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai.

-    Họp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chông thiên tai với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

c)    Phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai

-    Hệ thống sông Mã: Giữ nguyên các tuyến đê hiện có; bố sung xây dựng mới đê hữu sông Mã đoạn từ Quý Lộc - Yên Lâm, đê tả sông Lèn xã Nga Bạch và đê Đông sông Cung. Điều chỉnh xây dựng mới tuyến đê tả sông Mã thay thế cho tuyến đê tả sông Mã hiện có từ K60+150-K65; xây dụng mới đê tả, hữu sông Càn qua khu vực Hoàng Cương (xã Nga Thiện và xã Nga Điền, huyện Nga Sơn).

-     Hệ thống sông Yên, sông Bạng: Giữ nguyên các tuyến đê hiện có; bổ sung xây dựng mới các tuyến đê tả sông Thị Long, huyện Nông Công; tả, hữu sông Tuần Cung để dẫn lũ ra sông Bạng; tuyến đe suối Bột Dột, Khe Lườn, Cầu Ban - Thăng Bình phục vụ tiêu úng và chống lũ cho vùng III, huyện Nông Cống.

-     Hệ thống đê biên: Giữ nguyên các tuyến đê biến hiện có; bô sung xây dựng mới các tuyến đê: Đê biến Nga Sơn giai đoạn II; đê, kè biên xâ Quảng Thái, huyện Quảng Xương; điều chỉnh xây dựng mới tuyến đê, kè biên xã Hoang Trường thay thế cho tuyến đê biến xã Hoang Trường hiện có. Ngoài ra, xây dựng tuyến đường giao thông ven biển từ khu vực Cảng Cá (cửa Hới) đi dọc bờ biển về hướng Bắc đến đấu nối với đê biển Hoang Phụ hiện có.

VI.       PHƯƠNG ÁN PHÂN BỎ, KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI

1.     Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất

Đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên 1.111.471,36 ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 894.325,36 ha; đất phi nông là 202.990,00 ha; đất chưa sử dụng là 14.156,00 ha.

2.    Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021 - 2030

Thực hiện thu hồi 27.240,04 ha đất nông nghiệp, 4.288,24 ha đất phi nông nghiệp đê thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Chuyến mục đích sử dụng 30.964,10 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyên đối cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 14.626,59 ha; chuyến đối cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp 1.191,14 ha. Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nahiệp là 8.327,13 ha; tông diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 1.176,44 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục XV kèm theo).

VII.     DANH MỤC DỤ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỦ TỤ Ưu TIÊN Tĩĩực HIỆN

(Chi tiết tại Phụ lục XVI kèm theo).

VIII. GIẢI PHÁP, NGƯÔN Lực THựC HIỆN QUY HOẠCH

1.    Các giải pháp huy động vốn

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn đầu tu công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa, các công trình cấp bách. Khai thác có hiệu quả các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ sô cải cách hành chính (PAR INDEX); tổ chức thực hiện tốt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI). Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và các trans thông tin điện tử của các sở, ban ngành cấp tỉnh.

2.     Giải pháp về co chế, chính sách liên kết phát triển

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi do Trung ương ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thúc đây phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng thông thoáng, đúng quy định, hấp dẫn các nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các địa phương đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương khác. Xây dựng các chương trình họp tác song phương và đa phương; đề xuât xây dựng chương trình họp tác giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điếm phía Băc (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) và vùng Băc Trung Bộ.

3.     Giải pháp về phát triến nguồn nhân lực

Nâng cao năng lực đào tạo cho các cơ sở đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đào tạo, dạy nghề. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo, dạy nghề; áp dụng mô hình đào tạo theo cơ chế chia sẻ kinh phí đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo của tỉnh với các cơ sở trong và ngoài nước trong đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nghề trọng điếm.

4.     Giải pháp về bảo vệ môi trường

Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trườne, nhất là xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản. Tăng chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trườns, tập trung giải quyết vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng kéo dài. Đây mạnh thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ bảo vệ môi trường; tăng cường tìm kiếm, vận động các nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho các chưcmg trình, dự án về bảo vệ môi trường.

5.     Giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo

Phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh theo hướng hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, thiết bị Thanh Hóa. Đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyến giao khoa học và công nghệ Thanh Hóa. Kiện toàn tô chức bộ máy quản lý nhà nước các cấp về khoa học và công nghệ

Phối hợp, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu đầu ngành trong nước và quốc tế để thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột phá. Hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp đối mới sáng tạo, kết nối và sử dụng dịch vụ ở các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đối mới sáng tạo quôc gia; thu hút cố vấn, chuyên gia, nhà đầu tư khởi nghiệp đối mới sáng tạo có uy tín ở trong nước, nước ngoài hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6.     Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn

Kịp thời công bố, công khai, kế hoạch triển khai thực hiện các quy hoạch. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch. Xây dựng lộ trình thích hợp đê mở rộng ranh giới các đô thị, nâng hạng đô thị, sau khi đã tiến hành xây dựng, nâng cấp chất lượng hạ tầng đô thị tại các khu ở nông thôn giáp cận với ranh giới đô thị. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, tập trung thống nhất mang tính tích hợp. Thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch công tác giao đất, cho thuê đất; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công cụ tài chính kinh tế, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, kiếm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai.

IX. BẢN ĐÔ QUY HOẠCH

Chi tiết danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Phụ lục XVII.

Điều 2.

1.    Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.     Giao Úy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tô chức côna bố, công khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướns Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

b)   Rà soát, hoàn thiện đầy đủ hệ thống so đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Quyết định phê duyệt quy hoạch.

c)    Xây dựng, trình ban hành Ke hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

d)   Nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, bảo đảm nguồn lực tài chính, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường đế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh.

đ) Tổ chức rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

e)    Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triền kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận cho đầu tư sớm hơn.

3.   Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4.   Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn phải phù hợp với các nội dung quy định tại Điêu 1 Quyêt định này, hồ sơ Quy hoạch tỉnh kèm theo, phù hợp với quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thâm quyên và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong quá trình triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thấm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc xác định vị trí, diện tích, quy mô, công suất dự án, phân kỳ đâu tư dự án, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triên của tỉnh trong từng giai đoạn và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Các bộ, ngành liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá trong quá trình thực hiện Quy hoạch; trường hợp cần thiết, phôi hợp với tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thâm quyền ban hành một số cơ chê, chính sách phù họp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trướng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                     KT. THỦ TƯỚNG

-      Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-      Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù;

-      Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-      HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

-      Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

-      Văn phòng Tổng Bí thư;

-      Vãn phòng Chù tịch nước;

-      Hội đồng Dân tộc và các ủy ban cùa Ọuốc hội;

-      Vãn phòng Quốc hội;

-Tòa án nhân dân tối cao;

-      Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

-      Kiểm toán nhà nước;

-      ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

-      Ngân hàng Chính sách xã hội;

-      Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

-      ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-      Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

-      VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đon vị trực thuộc, Công báo;

-      Lưu: VT, QHĐP (2b).


TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH KỲ 2021 -2030

PHƯƠNG ÁN PHÁT HIỆN TẠI

(Kèm
ngày fif thảng 02

155 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Số

hiệu

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỷ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

l

501

Trường Thi - Hàm Rồng

Đô thị

Chuyển thành đường đô thị

2

502

Đình Hương - Giàng - Thiệu Đô

IV, VI

III

Kéo dài đến ĐT.515

 

III

3

503

Quốc lộ 47 - Cảng Thanh Hóa

IV

Chuyên thành đường đô thị

4

504

Quảng Bình - Quảng Yên

IV, VI

III

Kéo dài 504

 

III

5

505

Chuối - Thanh Tân

V, VI

III

6

505B

Thăng Long - Xuân Thái - đường Nghi Sơn - Bãi Trành

V, VI

III

7

506

Đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn

III

Nâng lên thành quốc lộ 47B

8

506B

TT Thiệu Hóa - Xuân Vinh - Xuân Lam

V, VI

III

Kéo dài đến ĐT.516C

 

III

9

506C

Yên Phong - cầu Bụt

VI

III

10

506D

Thọ Minh - Kiên Thọ

V

III

ll

506E

Xuân Thiên - Ngọc Phụng

VI

IV

12

508

Hà Ninh - Ngã Ba Hạnh

V

Nâng lên quốc lộ (Kéo dài QL217)

13

508B

Yến Sơn - Hà Sơn - Vĩnh Hùng

VI

III

14

509

Nghĩa Trang - Chợ Phủ

V

III

15

510

Hoằng Long - Hoàng Đại - Ngã Tư Goòng - Chợ Vực

III, IV, V, VI

III; đoạn qua đô thị theo QHĐT

16

510B

Hoằng Trường - Hoàng Phụ

III, IV, V

III

17

5ll

Ngã Ba Môi - Núi Chẹt

III, IV

III

18

512

Tân Dàn - Chuồng -Vạn Thiện - Tượng Sơn

V

III

19

513

Cầu Hổ - Nghi Sơn

III

Chuyển thành đường đô thị, 8 - 12 làn xe

20

514

Cầu Thiều - Thượng Ninh

III, V, VI

III

 TT

Số

hiệu

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

21

514B

Ngã Ba Sim - Xuân Thắng - TT Thường Xuân

V

III

22

515

Ngã Ba Chè - Hạnh Phúc

III, IV, V

III

23

515B

Thiệu Lý - Đông Hoàng

IV

III

Kéo dài đến giao với ĐT.517

 

III

24

515C

Đu - Thọ Vực - TT Triệu òon

V, VI

III

25

516

Kim Tân - Thạch Định - Thạch Quảng

IV

III

26

516B

Kim Tân - Vĩnh Hùng - TT Quán Lào - TT Thống Nhất - Phố Châu

IV, V, VI

III

27

516C

Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân

V, VI

III

28

516D

Định Tiến - Yên Hùng

VI

III

29

517

Cầu Trầu - Nưa - Am Tiên

IV

III

30

518

Yên Bái - Án Đỗ

IV, V

Chuyển thành quốc lộ

31

518B

Cẩm Son - Quý Lộc - Kiểu

V, VI

III

32

518C

Yên Trường - TT Thống Nhất - Xuân Tín

V, VI

III

Kéo dài từ xã Yên Trường đến xã Định Liên, huyện Yên Định

 

III

33

518D

Cao Thịnh - Quang Trung

VI

III

34

519

TT Thường Xuân - Hón Can

III, IV

III, đường đô thị

35

519B

TT Sao Vàng - Bình Son - Luận Thành - Bù Đồn

VI

III

36

520

Sim - TT Bến Sung - Thanh Tân

VI

III

37

520B

Xuân Quỳ - Thanh Quân

IV, VI

III

38

520C

TT Yên Cát - Xuân Khang

III, VI

III

39

520D

TT Yên Cát - Thanh Quân

IV,VI

III

40

521

Vạn Mai - Trung Son

IV, VI

III

41

521B

Cành Nàng - Lũng Cao

VI

IV

42

521C

Ban Công - Phú Lệ

V

III

43

521D

TT Mường Lát - Mường Lý

GTNT cấp A

III

44

521E

Tén Tằn - Quang Chiểu - Mường Chanh

VI

III

45

522

Thành Tâm - Thành Long - Vĩnh Hung - TT Vĩnh Lộc

VI

III

46

522B

Bỉm Son - Hà Long - Hà Lĩnh

VI

III

Kéo dài đoạn từ QL217 (Hà Lĩnh) đến Hà Sơn (ĐT.508B)

 

III

 


 

TT

Số

hiệu

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

47

523

Hoạt Giang - Kim Tân - Thạch Quảng

IV, VI

III

48

523B

Cẩm Tú - Điền Lư

VI

III

49

523C

Vĩnh Long - Thạch Bình - cẩm Ngọc

VI

III

50

523D

Ban Công - Lưong Nội

VI

III

51

523E

Cẩm Phong - cẩm Lưcmg - cẩm Thạch

VI

III

52

524

Cầu Báo Văn - Ngã Tư Sy - Nga Phú

V, VI

III

53

525

Chợ Kho - Minh Thọ - Thăng Thọ - Tượng Văn

V, VI

III

54

526

Đại Lộc - Hoa Lộc - Minh Lộc - Hải Lộc - Đa Lộc

V

III

55

526B

Hậu Lộc - Quán Dốc

IV

III

Kéo dài từ TT Hậu Lộc (QL. 10 đến giao ĐT.526 tại Hòa Lộc)

 

III

56

527

Cầu Hà Lan - QL10

III, IV

III

57

527B

Tứ Thôn - Mộng Giường

V, VI

III

58

527C

TT Hà Trung - Hà Lan

V

III

59

528

Quán Lào - Sét - Dốc Lê

VI

III

60

529

Thanh Tân - Bò Lăn

VI

III

61

530

Lang Chánh - Yên Khưong

III, IV, VI

III

62

530B

TT Lang Chánh - Trung Hạ

VI

III

63

530C

Sông Lò - Nam Động

VI

IV

 


 


Phụ lục II

ẺN MẠNG LƯỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH THANH HÓA THỜI KỲ 2021 - 2030

Quyết định số iSỎ/QĐ-TTg 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

I

Các tuyến đưòng huyện, đưòtig đô thị lên đường tỉnh

 

 

1

Đường Tam Lư - Tam Thanh

GTNT cấp A

IV

2

Nam Tiến - Trung Sơn

GTNT, đường mòn

IV

3

Còng - Hải Thanh

VI

III

4

Tân Phúc - Văn Nho

GTNT cấp A

IV

5

Quang Trung - Thiết Ống

GTNT cấp A

IV

6

Yên Cát - Bãi Trành

VI, GTNT cấp A

IV

7

Tuyến nối đường Thọ Xuân - Nghi Sơn - phía Bẩc cầu Ghép QL1A - đường ven biển (đường Minh Khôi - Bắc cầu Ghép)

VI, GTNT cấp A

III

8

Tuyến Công Bình - Công Chính (Nông cống)

VI

III

9

Tuyến Xuân Thiên - Ngọc Phụng

VI, GTNT cấp A

IV

10

Tuyến Xuân Hòa (QL47C) - Xuân Tín (506B)

VI, GTNT cấp A

IV

11

QL47C - QL47 kéo dài

V, VI

III

12

Tuyến đường từ QL.47B, xã Yên Trường đi đường tỉnh 518C, xã Quý Lộc, huyện Yên Định

 

III

13

Đường nối từ quốc lộ 45 đi sầm Sơn (đường Hải Thượng Lãn ông và đường Voi - sầm Sơn)

Đường đô thị

Đường phố chính đô thị

14

Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân

 

III

15

Tuyến đường Vành đai phía tây thành phổ Thanh Hóa

III

III

16

Đường tuần tra biên giới

VI

III

17

Đường vào Nhà máy giấy Châu Lộc

V, VI

III

18

Đường giao thông từ quốc lộ 47 đến đường HCM

Đường đô thị

Đường đô thị

19

Đường giao thông từ bản Na Tao xă Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh huyện Mường Lát

VI

III

20

Tuvến đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh

GTNT

III

 TT

11 XỈ í/

Tên đường **

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

21

IV

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

 

IU

22

Tuyến đường từ đầu cầu Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa đến đường Nguyễn Du, thành phố sầm Son (Đại lộ Nam sông Mã và đường Trần Nhân Tông)

III

III

23

Tuyển đường nối quốc lộ 217B, quốc lộ 217, quốc lộ 45, quốc lộ 47C và quốc lộ 47

 

III

24

Tuyến đường nối quốc lộ 45 với quốc lộ 1A và đường bộ ven biển

 

III

25

Tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa với trung tâm huyện Ngọc Lặc

 

III

26

Tuyến đường Bắc Sông Mã từ Hoàng Hóa đến Thiệu Hóa

 

III

27

Tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi các xã Định Công, Định Thành, Định Bình, Định Hòa, huyện Yên Định

 

III

28

Tuyến đường nối quốc lộ 47C với quốc lộ 1 đoạn từ huyện Nông cống đến huyện Quảng Xương

 

III

29

Tuyến đường nối quốc lộ 47 tại Dân Lực, huyện Triệu Sơn với khu du lịch biển Quảng Đại

 

III

30

Tuyến đường nối Khu du lịch Bến En với Khu di tích Am Tiên

 

III

31

Tuyến đường nối Khu du lịch Bến En với đường bộ cao tốc và khu du lịch biển Quảng Lợi

 

III

32

Tuyến đường nối quốc lộ 47 với ĐT.530 (Lương Sơn - Giao Thiện - Giao An)

 

III

33

Tuyến đường Xuân Du - Vân Sơn đi huyện Đông Sơn (nối ĐT.520 với Quốc lộ 47)

 

III

34

Đường Phượng Nghi - Thượng Ninh

 

IV

35

Đường Kẻ Lạn - Thống Nhất - Lãng Trung, xã Thanh Quân

 

IV

36

Đường Thượng Ninh - Cát Tân

 

IV

37

Đường Thiệu Khánh - Thiệu Vân - Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa đi Rừng Thông, huyện Đông Sơn

V

III

38

Tuyến đường Minh Sơn - Thành Minh đi Ninh Bình

 

III

39

Thành Công - Vân Du - Bỉm Sơn

 

III

40

Thành Mỹ - Thạch cẩm - cẩm Thủy

 

III

41

Đường 4B

VI

III

42

Đường 4C

VI

III

 


 

TT

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

43

Đường nối quốc lộ 217 với quốc lộ 15C (nối huyện Quan Sơn với huyện Quan Hóa)

GTNT cấp B

IV

44

Đường từ quốc lộ 217 đi đồn biên phòng Mường Mìn

GTNT cấp B

IV

45

Đường từ quốc lộ 217 đi xã Điền Thượng đến xã Lập Thành, huyện Ngọc Lặc

GTNT cấp A

IV

46

Đường từ ngã ba cầu Hón Nga, xã Thiết Ống đi cầu Đại Lạn, xã Điền Trung đi huyện cẩm Thủy

GTNT cấp A

IV

47

Đường thị trấn Ngọc Lặc - Mỹ Tân

VI

IV

48

Đường Thành Mỹ - Thành Yên (Thạch Thành)

VI

III

49

Đường Thạch Quảng - Thạch Tượng - Lương Nội (Bá Thước)

VI

III

50

Đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An

VI

III

51

Đường Trí Nang - Giao Thiện (Lang Chánh)

VI

III

52

Đường từ QL15 đi Giao Thiện (Lang Chánh)

VI

III

53

Đường Lộc Tân - Phong Lộc (Hậu Lộc)

V, VI

III

54

Đường Mỹ Lộc - Đồng Lộc (Hậu Lộc)

VI

III

55

Đường Quang Trung - Ngọc Trung (Ngọc Lặc)

VI

III

56

Đường Kiên Thọ - Vân Am - Minh Sơn (Ngọc Lặc)

VI

III

57

Đường Ban Công - cổ Lũng - Hòa Bình

GTNT cấp A

IV

58

Đường Thường Xuân - đi Thanh Xuân - Thanh Lâm - Thanh Hóa đi tỉnh Nghệ An

VI, GTNT cấp A, đường mòn

IV

59

Đường Cẩm Tú - cẩm Giang - cẩm Quý - Lương Trung

GTNT cấp A

III

60

Đường Na Mèo - Sơn Thủy (Quan Sơn)

GTNT cấp A

IV

61

Đường Cầu Trắng - Đồng Lợi (Triệu Sơn)

VI

III

62

Đường Thọ Lâm - Xuân Thắng

VI

III

63

Tuyến đường tránh phía Bắc thị trấn Quán Lào

IV

III

64

Bốn Tín - cầu Vàng

VI

IV

65

TT Hồi Xuân - Trung Tiến

VI

IV

66

Đường Hoá Quỳ - Cát Vân

GTNT cấp A

IV

67

Đường từ xã Thanh Quân, huvện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đi xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

GTNT cấp A

IV

68

Đường Bắc Sông Chu, huvện Thiệu Hóa

 

III

69

Đường Nam Sông Chu, huyện Thiệu Hóa

 

III

70

Đường nối QL.45, huyện Thiệu Hóa với QL.47, huyện Triệu Sơn

 

III

 


 

TT

Tên đường

Hiện trạng (cấp kỷ thuật)

Quy mô quy hoạch (cấp kỹ thuật)

71

Đường nối 3 đô thị Giang Quang - thị trấn Thiệu Hóa - Ngọc Vũ

 

III

72

Đường từ thị trấn Thiệu Hóa đi Thiệu Duy

VI

III

73

Đường Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa đi Dân Lực, huyện Triệu Sơn

VI

III

74

Đường Thiệu Quang - Thiệu Giang - Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa đi Định Bình, huyện Yên Định

VI

III

75

Đường Thiệu Châu - Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa đi Bôn, huyện Đông Sơn

VI

III

76

Đường Thiệu Long đi Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

VI

IV

77

Đường Quảng Yên - Đông Xuân - Thiệu Giao

 

III

78

Đường Vạn Bảo - Yên Hoành

 

IV

79

Ban Công (Bá Thước) - Na Sài (Hồi Xuân)

GTNT cấp B

IV

80

Tuyến tránh QL47C: Từ ĐT506 (xã Nông Trường) đến nút giao với quốc lộ 47C (Chợ Hào - Thọ Phú)

 

III

81

Đường Thạch Quảng - Thạch Tượng - Lương Nội - Lũng Niêm - Thành Sơn (Bá Thước)

VI

IV

82

Đường kết nối từ đường tỉnh 521B tại phố Đoàn xã Lũng Niêm đi đường tỉnh 521C tại thôn Báng, xã Thành Sơn

VI

IV

83

Tuyến tránh thị trấn Lang Chánh

 

IV

84

Tuyến đường Yên Thắng - Tam Văn - Văn Nho

GTNT

IV

85

Tuyến đường Yên Nhân - Giao Thiện - Vân Am

GTNT

IV

86

Đường nối QL47 - QL15 - QL217

 

III

87

Đường Lam Kinh - Thành Nhà Hồ

 

III

88

Đường Cửa Đạt - Dốc Cáy

 

III

89

Đường từ xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đi xã Nguyệt Ẩn, huyện Ngọc Lặc

 

III

90

Đường từ xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc đi huyện Thường Xuân

 

III

91

Đường từ Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đi cầu Tổ rồng, huyện Thường Xuân

 

III

92

Đường tỉnh 505 kéo dài từ xã Thăng Long đi cầu Thắng Phú xã Tế Nông

 

III

93

Đường tỉnh 512 kéo dài từ tỉnh lộ 505 xã Công Chính đi ĐT.520 xã Công Bình

 

III

94

Đường tỉnh 525 kéo dài từ tỉnh lộ 505 xã Thăng Thọ đi xã Thanh Thái huyện Như Thanh

 

III

 


 

TT

Tên đưòng

Hiện trạng (cấp kỹ thuật)

Quy mô quv hoạch (cắp kỹ thuật)

95

Tuyến từ Đường tỉnh 506 xã Trường Minh đi Đường tỉnh 525 xã Tượng Văn

 

III

96

Đường Tây Thanh Hóa - Nghi Sơn

 

III

97

Tuyến song song với đường tỉnh 520; điểm đầu từ Cán Khê (Đường tỉnh 514) qua các xã Phượng Nghi, Mậu Lâm, Phú Nhuận, thị trấn Ben Sung, Yên Thọ, Yên Lạc; điểm cuối tại Thanh Kỳ

 

III

98

ĐT từ TT Ben Sung đi Vũ Ycn (Nông cống)

VI

III

99

Đường nối Ngọc Lặc - cửa khẩu Khẹo huyện Thường Xuân

 

V

II

Các tuyến chuyến từ quốc lộ thành đường địa phương

 

 

1

Điều chuyển đoạn Km0+00 - Km3+200 QL.47B hiện trạng thành đường địa phương

V

III

2

Điều chuyển quốc lộ 10 đoạn từ huyện Hậu Lộc (Km211+400) đến TP Thanh Hóa (Km231+667) thành đường địa phương sau khi đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 10 kéo dài từ Hậu Lộc đến Quảng Xương

IV

III

 


 


lục III

ngày

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA HÓA THỜI KỲ 2021 - 2030

định số 15Ò /QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tuyến đường thủy nội địa

Chiều dài (km)

Cấp kỹ thuật

 

Tổng cộng (I+II)

818,5

 

I

Trung ương quản lý

249,5

 

1

Kênh Nga Sơn: Từ ngã Ba Chế Thôn đến Điện Hộ (huyện Nga Sơn, huyện Hà Trung)

27

III

2

Kênh De: Từ ngã Ba Yên Lương đến ngã Ba Trường Xá (huyện Hậu Lộc)

6,5

IV

3

Sông Mã (36 km)

 

 

-

Từ ngã Ba Vĩnh Ninh đến ngã Ba Bông (huyện Hà Trung, huyện Vĩnh Lộc, huyện Yên Định)

19

IV

-

Từ ngã Ba Bông đến cầu Hoàng Long cách 200 m về phía hạ lưu (TP Thanh Hóa, huyện Hoàng Hóa, huyện Thiệu Hóa, huyện Yên Định, huyện Hà Trung)

17

III

4

Sông Tào(=S.Tào + s.Trường ) (32 km)

 

 

-

Từ Lạch Trường đến ngã Ba Trường Xá (huyện Hoang Hóa, huyện Hậu Lộc)

8

III

-

Từ ngã Ba Trường Xá đến ngã Ba Hoàng Hà (huyện Hậu Lộc, huyện Hoàng Hóa)

6,5

III

-

Từ ngã Ba Hoàng Hà đến ngã Ba Sông Tào (huyện Hoàng Hóa, huyện Hậu Lộc)

17,5

III

5

Kênh Choán: Từ ngã Ba Hoăng Hà đên ngã Ba Hoăng Phụ (huyện Hoàng Hóa)

15

IV

6

Sông Lèn (51 km)

 

 

-

Từ cầu Đò Lèn đến ngã Ba Bông (huyện Hà Trung, huyện Vĩnh Lộc)

11

III

-

Từ Cửa Lạch Sung đến cầu Đò Lèn (huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc, Hà Trung)

40

I

7

Sông Yên (62 km)

 

 

-

Từ Cửa Ghép đến cầu Ghép (huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương)

12

II

-

Từ Cầu Ghép đến cầu Vạy (huyện Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương, huyện Nông cống)

50

IV

 


 


TT

Tuyên đường thủy nội địa

Chiều dài (km).

Cấp kỹ thuật

8

Tuyến Lạch Bạng - Đảo Hòn Mê (huyện Tĩnh Gia)

20.’

I

II

Địa phưong quản lý

569

 

1

Sông Mã: Từ ngã Ba Vĩnh Ninh đến cầu Na Sài (huyện Vĩnh Lộc, huyện Yên Định, huyện cẩm Thủy, huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa)

122

V

2

Sông Bưởi: (Thạch Thành, Vĩnh Lộc) 50,5 km

 

 

-

Từ Kim Tân đến Thành Mỹ (huyện Thạch Thành)

25

V

-

Từ Kim Tân đến ngã Ba Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc, huyện Thạch Thành

25,5

IV

3

Sông Chu (57 km)

 

 

-

Từ ngã Ba Đầu đến cầu Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa)

10

III

-

Từ Cầu Vạn Hà đến Đập Bái Thượng (huyện Thiệu Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Thường Xuân, huyện Ngọc Lặc)

47

IV

4

Sông Cầu Chày: Từ ngã Ba Châu Chướng đến cầu Si (huyện Yên Định, huyện Thiệu Hóa)

15,5

V

5

Sông Càn (18 km)

 

 

-

Từ phao số 0 đến hạ lưu cầu Sông Càn

7,8

II

-

Từ cầu Sông Càn đến cầu Điền Hộ

10,2

V

6

Sông Nhồi: Từ ngã Ba Bến Ngự đến cầu Vạy (TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, huyện Đông Sơn, huyện Nông cống)

25

VI

7

Sông Lục Giang: Từ ngã Ba Nấp đến Âu Đông Tân (TP Thanh Hóa)

7

VI

8

Sông Cầu Quan: Từ ngã Ba Vua Bà đến Chợ Nưa (huyện Nông Cống)

29

VI

9