Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
98
Tuần này:
664
Tháng này:
2427
Tất cả:
97300

thể thao

Ngày 14/05/2018 15:03:17

Đoàn thanh niên tham gia thể thao

Những điểm mới trong NQ Đại hội XII về QPAN, đối ngoại

A. VỀ QPAN

I .Trong cách trình bày và trong chủ đề BCCT

1.Về cách trình bày

Phần QP, AN và Đối ngoại, HNQT được trình bày thành mục riêng, bao gồm các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ QPAN, công tác đối ngoại và HNQT trong nhiệm kỳ qua, cả ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của QPAN và đối ngoại, HNQT trong tình hình mới.

2 .Về chủ đề đại hội Chủ đề đại hội:

Chủ đề Đại hội XII có 5 thành tố, so với ĐH XI thêm thành tố BVTQ (bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định).

bao gồm cả khu vực QPAN và đối ngoại.

II. Về nội dung lĩnh vực ANQP

NQ Đại hội XII: "Tăng cường QP. AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCH trong tình hình mới".

Điểm mới được nhấn mạnh “…trong tình hình mới".

1. Ba thành tựu mới được khẳngđịnh.

* Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, phương châm BVTQ trong tình hình mới; về quan hệ đối tác, đối tượng có bước phát triển.

Mục tiêu và yêu cầu BVTQ là bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững chủ quyền biển, đảo; ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Quan điểm BVTQ đã xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ với giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước;

Phương châm chỉ đạo: Kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Kiên trì giải quyết tranh chấp mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở bảo đảm lợi ích QG-dân tộc, phù hợp với lợi ích quốc tế; có đối sách phù hợp với từng đối tượng, từng tình huống.

*Nhận thức về đối tác,đối tượng ngày càng rõ hơn.

Xác định nguyên tắc để xác định đối tượng, đối tác:

Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng cùng có lợi với VN đều là đối tác của chúng ta.

Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá đất nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.

Linh hoạt trong xác định đối tượng và đối tác:

Có trường hợp là đối tượng đấu tranh, nhưng vẫn có những mặt cần tranh thủ, hợp tác và là đối tác trong quan hệ kinh tế;

Có những đối tác quan hệ sâu rộng về kinh tế nhưng lại có mặt phải cảnh giác và đấu tranh.

Đối tượng và đối tác có thể chuyển hóa lẫn nhau, khi xác định cần khách quan để có đối sách hợp lý.

(2) Thế trận Quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng ngày càng hoàn chỉnh. Khả năng phòng thủ quốc gia được nâng lên, tạo điều kiện cho việc tiếp tục bổ sung điều chỉnh thế trận, bố trí các lực lượng tác chiến.

Thế trận an ninh nhân dân có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng vững chắc. Chủ động ngăn ngừa và đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Sự gắn kết giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

(3)Sức mạnh của QĐND và CAND được tăng cường

Coi trọng xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị và lòng trung thành của quân đội với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Từng bước bổ sung vũ khí, trang bị hiện đại hơn. Quân đội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trong mọi tình huống, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, BVTQ và trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

LLCAND được quan tâm xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cơ sở vật chất-kỹ thuật theo yêu cầu bảo vệ ANQG trong tình hình mới, Trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ được đầu tư đổi mới và ngày càng hiện đại, có lĩnh vực đi thẳng vào hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTTATXH trong tình hình mới.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

Những điểm mới trong xác định nhiệm vụ chính yếu:

Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ KT,VH, XH với QPAN và QPAN với KT, VH, XH.

Đây là một trong những vấn đề cốt lõi vừa mang tính định hướng cho phát triển, vừa là nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo đảm cho việc củng cố QP, giữ vững ANQG , bảo đảm trật tự, ATXH.

Điều này xuất phát từ quan điểm sử dụng sức mạnh tổng hợp. Sức mạnh và lực lượng BVTQ, giữ gìn ANQG là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả HTCT, của tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó lực lượng QĐND và CAND là nòng cốt.

Là giải pháp thiết thực để giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ hai, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Một nhiệm vụ trực tiếp của QPAN là kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong và cả những tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ BVTQ. Phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc, của cả HTCT, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, LLVT làm nòng cốt trong sự nghiệp BVTQ. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về QPAN...

B. Những điểm mới trong NQ Đại hội XII về đối ngoại

1. Nhiệm vụ đối ngoại được nêu như một thành tố của Chủ đề của Đại hội

2. Công tác đối ngoại được đánh giá sâu hơn

Khác với các đại hội trước nêu rất khái quát, Đại hội XII nêu rõ thành tựu, nguyên nhân và hạn chế:

3. Mục tiêu đối ngoại được được đề cập rõ hơn và ở mức cao nhất

Đại hội XI nêu mục tiêu “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Đại hội XII làm rõ hơn và phát triển thành “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”.

Đảng ta khẳng định:

(1) lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc là đồng nhất, được xác định trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, không phải là những lợi ích dân tộc vị kỷ, hẹp hòi;

(2) Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc phải là mục tiêu và nguyên tắc tối cao của mọi hoạt động đối ngoại;

4. Phương châm chỉ đạo các hoạt động đối ngoại được nêu rõ hơn

Lần đầu tiên Đại hội của Đảng nêu phương châm: “Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân…”. Qua đó, Đảng ta khẳng định, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, phải thấy rõ tính chất hai mặt trong quan hệ với mọi đối tác, trong xử lý mọi sự việc nảy sinh để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội hợp tác nào nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác.

5. Quan điểm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ BVTQ được nêu cụ thể hơn

Khẳng định mạnh mẽ hơn quyết tâm bảo vệ đến cùng các lợi ích quốc gia – dân tộc: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN”.

Phương cách đấu tranh là kiên trì không nóng vội, không manh động, phải tận dụng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, tận dụng mọi kênh, mọi phương thức có thể.

Tuy nhiên, không loại trừ bất kỳ biện pháp, phương cách nào để kiên quyết bảo vệ đến cùng các lợi ích mang tính sống còn này.

6. Các quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn đối với quá trình HNQT được cụ thể

- Quan điểm chỉ đạo cụ thể gồm:

(1)Phải bảođảm HNQT là sựnghiệp của toàndân vàcả HTCT

(2) Đẩy mạnh hội nhập trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh của đất nước;

(3) HNKT là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho HNKT;

(4) Hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi.

Trong 5 năm tới, HNKT tập trung vào quá trình triển khai các cam kết đã ký kết; hội nhập chính trị tập trung vào việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chiến lược và các nước lớn; HN QPAN ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, diễn tập chung ...

7. Công tác đối ngoại đa phương được nhấn mạnh

“Chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương”;

“Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc”.

Định hướng này đặt ra yêu cầu mới:

Công tác đối ngoại đa phương phải chuyển mạnh từ “tham dự” sang “chủ động tham gia”,

Tham gia xây dựng và định hình các quy tắc và luật lệ mới, phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, nâng cao được vị thế, vai trò và tận dụng hiệu quả vị thế, vai trò tại các cơ chế đa phương để bảo đảm các lợi ích phát triển và an ninh của đất nước.

Chỉ rõ các cơ chế đa phương được ưu tiên là ASEAN và Liên hợp quốc.

8. Công tác đối ngoại nhân dân được tiếp cận theo phương cách mới (5)

- Chuyển thuật ngữ “ngoại giao nhân dân” thành “đối ngoại nhân dân”. (Lý do: Trong bối cảnh mới, các hoạt động đối ngoại nhân dân đã và đang ngày càng được mở rộng.

- Phát triển thêm một bước đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, bao gồm nội dung:

(1) Muc tiêu đối ngoại là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc;

(2) Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước,

(3) Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động, tích cực HNQT.

(4) Nguyên tắc tiến hành các hoạt động đối ngoại là vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế;

(5) Các định hướng lớn để triển khai các nhiệm vụ gồm:

- Nâng cao hiệu quả, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu;

- Chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương;

- Kiên quyết bảo vệ ANTQ;

- Ưu tiên quan hệ đối với các nước láng giềng, các nước lớn;

- Triển khai mạnh mẽ chiến lược HNQT;

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại;

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, giữa đối ngoại với QPAN.

thể thao

Đăng lúc: 14/05/2018 15:03:17 (GMT+7)

Đoàn thanh niên tham gia thể thao

Những điểm mới trong NQ Đại hội XII về QPAN, đối ngoại

A. VỀ QPAN

I .Trong cách trình bày và trong chủ đề BCCT

1.Về cách trình bày

Phần QP, AN và Đối ngoại, HNQT được trình bày thành mục riêng, bao gồm các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ QPAN, công tác đối ngoại và HNQT trong nhiệm kỳ qua, cả ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của QPAN và đối ngoại, HNQT trong tình hình mới.

2 .Về chủ đề đại hội Chủ đề đại hội:

Chủ đề Đại hội XII có 5 thành tố, so với ĐH XI thêm thành tố BVTQ (bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định).

bao gồm cả khu vực QPAN và đối ngoại.

II. Về nội dung lĩnh vực ANQP

NQ Đại hội XII: "Tăng cường QP. AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCH trong tình hình mới".

Điểm mới được nhấn mạnh “…trong tình hình mới".

1. Ba thành tựu mới được khẳngđịnh.

* Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, phương châm BVTQ trong tình hình mới; về quan hệ đối tác, đối tượng có bước phát triển.

Mục tiêu và yêu cầu BVTQ là bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững chủ quyền biển, đảo; ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Quan điểm BVTQ đã xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ với giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước;

Phương châm chỉ đạo: Kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Kiên trì giải quyết tranh chấp mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở bảo đảm lợi ích QG-dân tộc, phù hợp với lợi ích quốc tế; có đối sách phù hợp với từng đối tượng, từng tình huống.

*Nhận thức về đối tác,đối tượng ngày càng rõ hơn.

Xác định nguyên tắc để xác định đối tượng, đối tác:

Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng cùng có lợi với VN đều là đối tác của chúng ta.

Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá đất nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.

Linh hoạt trong xác định đối tượng và đối tác:

Có trường hợp là đối tượng đấu tranh, nhưng vẫn có những mặt cần tranh thủ, hợp tác và là đối tác trong quan hệ kinh tế;

Có những đối tác quan hệ sâu rộng về kinh tế nhưng lại có mặt phải cảnh giác và đấu tranh.

Đối tượng và đối tác có thể chuyển hóa lẫn nhau, khi xác định cần khách quan để có đối sách hợp lý.

(2) Thế trận Quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng ngày càng hoàn chỉnh. Khả năng phòng thủ quốc gia được nâng lên, tạo điều kiện cho việc tiếp tục bổ sung điều chỉnh thế trận, bố trí các lực lượng tác chiến.

Thế trận an ninh nhân dân có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng vững chắc. Chủ động ngăn ngừa và đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Sự gắn kết giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

(3)Sức mạnh của QĐND và CAND được tăng cường

Coi trọng xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị và lòng trung thành của quân đội với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Từng bước bổ sung vũ khí, trang bị hiện đại hơn. Quân đội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trong mọi tình huống, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, BVTQ và trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

LLCAND được quan tâm xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cơ sở vật chất-kỹ thuật theo yêu cầu bảo vệ ANQG trong tình hình mới, Trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ được đầu tư đổi mới và ngày càng hiện đại, có lĩnh vực đi thẳng vào hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTTATXH trong tình hình mới.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

Những điểm mới trong xác định nhiệm vụ chính yếu:

Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ KT,VH, XH với QPAN và QPAN với KT, VH, XH.

Đây là một trong những vấn đề cốt lõi vừa mang tính định hướng cho phát triển, vừa là nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo đảm cho việc củng cố QP, giữ vững ANQG , bảo đảm trật tự, ATXH.

Điều này xuất phát từ quan điểm sử dụng sức mạnh tổng hợp. Sức mạnh và lực lượng BVTQ, giữ gìn ANQG là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả HTCT, của tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó lực lượng QĐND và CAND là nòng cốt.

Là giải pháp thiết thực để giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ hai, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Một nhiệm vụ trực tiếp của QPAN là kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong và cả những tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ BVTQ. Phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc, của cả HTCT, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, LLVT làm nòng cốt trong sự nghiệp BVTQ. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về QPAN...

B. Những điểm mới trong NQ Đại hội XII về đối ngoại

1. Nhiệm vụ đối ngoại được nêu như một thành tố của Chủ đề của Đại hội

2. Công tác đối ngoại được đánh giá sâu hơn

Khác với các đại hội trước nêu rất khái quát, Đại hội XII nêu rõ thành tựu, nguyên nhân và hạn chế:

3. Mục tiêu đối ngoại được được đề cập rõ hơn và ở mức cao nhất

Đại hội XI nêu mục tiêu “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Đại hội XII làm rõ hơn và phát triển thành “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”.

Đảng ta khẳng định:

(1) lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc là đồng nhất, được xác định trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, không phải là những lợi ích dân tộc vị kỷ, hẹp hòi;

(2) Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc phải là mục tiêu và nguyên tắc tối cao của mọi hoạt động đối ngoại;

4. Phương châm chỉ đạo các hoạt động đối ngoại được nêu rõ hơn

Lần đầu tiên Đại hội của Đảng nêu phương châm: “Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân…”. Qua đó, Đảng ta khẳng định, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, phải thấy rõ tính chất hai mặt trong quan hệ với mọi đối tác, trong xử lý mọi sự việc nảy sinh để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội hợp tác nào nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác.

5. Quan điểm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ BVTQ được nêu cụ thể hơn

Khẳng định mạnh mẽ hơn quyết tâm bảo vệ đến cùng các lợi ích quốc gia – dân tộc: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN”.

Phương cách đấu tranh là kiên trì không nóng vội, không manh động, phải tận dụng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, tận dụng mọi kênh, mọi phương thức có thể.

Tuy nhiên, không loại trừ bất kỳ biện pháp, phương cách nào để kiên quyết bảo vệ đến cùng các lợi ích mang tính sống còn này.

6. Các quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn đối với quá trình HNQT được cụ thể

- Quan điểm chỉ đạo cụ thể gồm:

(1)Phải bảođảm HNQT là sựnghiệp của toàndân vàcả HTCT

(2) Đẩy mạnh hội nhập trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh của đất nước;

(3) HNKT là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho HNKT;

(4) Hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi.

Trong 5 năm tới, HNKT tập trung vào quá trình triển khai các cam kết đã ký kết; hội nhập chính trị tập trung vào việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chiến lược và các nước lớn; HN QPAN ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, diễn tập chung ...

7. Công tác đối ngoại đa phương được nhấn mạnh

“Chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương”;

“Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc”.

Định hướng này đặt ra yêu cầu mới:

Công tác đối ngoại đa phương phải chuyển mạnh từ “tham dự” sang “chủ động tham gia”,

Tham gia xây dựng và định hình các quy tắc và luật lệ mới, phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, nâng cao được vị thế, vai trò và tận dụng hiệu quả vị thế, vai trò tại các cơ chế đa phương để bảo đảm các lợi ích phát triển và an ninh của đất nước.

Chỉ rõ các cơ chế đa phương được ưu tiên là ASEAN và Liên hợp quốc.

8. Công tác đối ngoại nhân dân được tiếp cận theo phương cách mới (5)

- Chuyển thuật ngữ “ngoại giao nhân dân” thành “đối ngoại nhân dân”. (Lý do: Trong bối cảnh mới, các hoạt động đối ngoại nhân dân đã và đang ngày càng được mở rộng.

- Phát triển thêm một bước đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, bao gồm nội dung:

(1) Muc tiêu đối ngoại là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc;

(2) Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước,

(3) Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động, tích cực HNQT.

(4) Nguyên tắc tiến hành các hoạt động đối ngoại là vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế;

(5) Các định hướng lớn để triển khai các nhiệm vụ gồm:

- Nâng cao hiệu quả, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu;

- Chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương;

- Kiên quyết bảo vệ ANTQ;

- Ưu tiên quan hệ đối với các nước láng giềng, các nước lớn;

- Triển khai mạnh mẽ chiến lược HNQT;

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại;

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, giữa đối ngoại với QPAN.

Từ khóa bài viết:

Tình hình kinh tế - xã hội